රයිස් කුකර් එකේ හරි ලේසියෙන් චිකන් බිරියානියක් හදමු | (ENG sub) Chicken Biriyani in Rice Cooker
Bandi Full
331K Suscriptores 236 Videos28.05M Vistas totales· 2021-05-05