ปฏิจจสมุบาท พุทธพจน์ที่ตรัสกับพระอานนนท์โดยละเอียด [เข้าใจลึกซึ้ง = เข้าใจวัฏฏสงสาร]
คนค้นธรรม
3.84K Suscriptores 109 Videos257.46K Vistas totales· 2020-02-17