ഒരു നല്ല Call quality യും,Bass ഉം ഉള്ള ഒരു നല്ല wireless earbud/Klef TWS review
PrathapGTech
423K Suscriptores 673 Videos33.56M Vistas totales· 2020-01-18